Neo-Nazis Who Plotted to Kill Antifa Activist Sentenced to Prison